ภาษีรถยนต์ขาดต่อ เกิน 3 ปี ต้องเตรียมเอกสาร

CarMarket 0 Comments กันยายน 2, 2022
ภาษีรถยนต์

เมื่อมีรถยนต์ 1 คัน สิ่งหนึ่งที่ต้องจ่ายแน่ๆทุกปีก็คือ ภาษีรถยนต์ ตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก ที่ระบุไว้ว่า “รถทุกคันที่จดทะเบียนต้องเสียภาษีรถประจำปี เว้นแต่รถที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษีประจำปี” ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของรถที่ต้องคอยใส่ใจว่าครบกำหนดเวลาที่ต้องเสียภาษีรถยนต์แล้วหรือยัง? หากลืมไปเสียภาษีก็จะมีค่าปรับตามมา ภายใน 1 – 3 ปี จะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 1% ต่อเดือน แต่หากขาดการต่อภาษีรถยนต์เกิน 3 ปีขึ้นไปเป็นเรื่องใหญ่แน่ เพราะไม่ได้เสียแค่ค่าปรับเป็นเงินจำนวนมากเพียงอย่างเดียว ป้ายทะเบียนรถยนต์ก็จะถูกยกเลิกไปด้วย

ภาษีรถยนต์คืออะไร?
ภาษีรถยนต์ คือ สิ่งที่เจ้าของรถทุกคนต้องไปจ่ายภาษีรถยนต์ตามที่กฎหมายบังคับเมื่อถึงกำหนด ซึ่งเงินที่จ่ายไปรัฐจะนำไปพัฒนาปรับปรุงถนน รวมถึงการคมนาคมภายในประเทศ เมื่อไปต่อภาษีรถยนต์แล้วก็จะได้ป้ายกระดาษสี่เหลี่ยมเล็กๆที่ระบุวันสิ้นอายุของภาษีรถยนต์ และยี่ห้อของรถที่ไปต่อภาษี แล้วนำไปติดไว้ที่กระจกหน้ารถ

ภาษีรถยนต์ขาดต่อ เกิน 3 ปี ต้องเตรียมเอกสารอะไร?
หากไม่ได้ต่อภาษีรถยนต์เกิน 3 ปี ป้ายทะเบียนรถยนต์ก็จะถูกยกเลิก หรือที่เรียกกันว่า “ภาษีระงับ” จะไม่สามารถโอนทะเบียนซื้อขายได้ ต้องไปดำเนินการขอทะเบียนรถใหม่ที่สำนักงานขนส่งประจำพื้นที่ที่จดทะเบียน หากไม่สะดวกไปขนส่งประจำพื้นที่หรืออยู่จังหวัดอื่นต้องแจ้งย้ายปลายทางก่อน แล้วชำระค่าต่อภาษีที่ค้างไว้ในช่วงที่ขาดต่อภาษีรถยนต์ พร้อมกับเสียค่าปรับในอัตราร้อยละ 1% ต่อเดือนจนถึงวันชำระภาษี จากนั้นทำการแจ้งขอใช้รถยนต์อีกครั้ง โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดพร้อมกับซื้อ พ.ร.บ.รถยนต์ด้วย โดยเอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้

1. สมุดคู่มือจดทะเบียน โดยจะได้หลังจากที่ทำการบันทึกการระงับทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องนำตัวจริงไปด้วยพร้อมสำเนา
2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถทั้งตัวจริงพร้อมสำเนา
3. หลักฐานการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หรือ พ.ร.บ.
4. หลักฐานการได้มาของรถ เช่น หนังสือสัญญาซื้อขาย หรือหลักฐานการขายทอดตลาด (กรณีมิได้จดทะเบียนในชื่อเจ้าของเดิม)
5. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน)
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นนิติบุคคล
หากเจ้าของรถไม่สะดวกเดินทางไปดำเนินการเองได้ สามารถมอบอำนาจให้คนอื่นไปแทนได้ โดยมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
1. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ภาษีรถยนต์ขาดต่อ เกิน 3 ปี ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

  • ค่าจดทะเบียนรถใหม่ 315 บาท
  • ค่าเล่มทะเบียนรถใหม่ 100 บาท
  • ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถ 100 บาท
  • พ.ร.บ. รถยนต์ (รถเก๋ง 645.21 บาท, รถกระบะ 967.28 บาท, รถตู้ 1,182.35 บาท)
  • ค่าต่อภาษีรถยนต์ตามประเภทรถยนต์
  • ค่าตรวจสภาพรถยนต์
  • เสียภาษีเพิ่มร้อยละ1 ต่อเดือนจนถึงวันชำระ

สำหรับรถยนต์ที่ขาดต่อภาษีรถยนต์ 3 ปี เจ้าของรถจะต้องคืนแผ่นป้ายทะเบียนรถ และเล่มทะเบียนรถมาให้ทางราชการระงับทะเบียนภายใน 30 วัน ไม่เช่นนั้นจะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
จะเห็นได้ว่าการขาดต่อภาษีรถยนต์เกิน 3 ปี นอกจากจะต้องเสียเงินเป็นจำนวนมากไปกับค่าปรับแล้ว ยังเสียเวลาในการไปดำเนินการทำเรื่องขอป้ายทะเบียนรถยนต์ใหม่อีก ฉะนั้นเจ้าของรถควรให้ความสำคัญกับการต่อภาษีรถยนต์ในทุกๆปี โดยการต่อภาษีรถยนต์นั้นสามารถต่อภาษีรถยนต์ได้ก่อนที่จะหมดอายุล่วงหน้า 90 วัน จะไปต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ หรือจะใช้บริการต่อภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้เช่นกัน

มองหาสินเชื่อรถยนต์ ปิดบัญชี และรีไฟแนนซ์ ต้อง Carmarket
ติดต่อเราได้ที่
Facebook : คาร์มาร์เก็ต
Line : @carmarket
โทรสายด่วน : 080-446-9599